Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks nimetatakse neid, millele on õigus igal valla elanikul, sõltumata tema sissetulekute suurusest. Selliseid toetusi on Valga vallas neli: sünnitoetus, ranitsatoetus, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus ning matusetoetus. 

Valga valla sissetulekust mittesõltuvate toetuste eraldamise kord

Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul. Toetuse suuruseks on 430 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 230 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga vallas. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga vallas. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuses, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga.

Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt. Sünnitoetuse iga osa saamiseks peab esitama uue avalduse, et oleks tagatud andmete õigsus ja vanema tahe. 

Esita e-taotlus

Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on ühekordne toetus lapse 1. klassi õppima asumisel, toetuse suuruseks on 160 eurot. Toetust taotleva lapsevanema ja õppima asuva lapse elukohaks peab olema registreeritud Valga vald.

Kuidas see toimib?

Kui laps astub esimesse klassi, esitab haridusasutus Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) vastavad kanded. Tavaliselt tehakse need kirjed hiljemalt 10. septembriks.

Kuna ametnikud saavad taotlusega tegeleda alles siis, kui lapse andmed on kantud EHIS-esse, soovitame taotlusi hakata esitama alates 10. septembrist.

Toetuse menetlemisega tegeleb Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus.

Mida saab toetus katta?

Ranitsatoetus on mõeldud selleks, et aidata esimesse klassi minevate laste vanemaid koolikuludega.

Kuidas taotlust esitada?

Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuses. Avalduse (link blanketile) saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt. Tõendit lapse õppima asumise kohta pole vaja eraldi esitada. Esita e-taotlus
 

 

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus on iga-aastane toetus perele, kus kolm- või enam kuni 19-aastast last õpivad päevase õppevormiga koolis või kaugõppevormis põhihariduse omandamise korral, toetuse suurus on 130 eurot kalendriaasta kohta. Toetust on õigus taotleda ühel Valga valla elanikuks registreeritud lapsevanematest ja laste elukoht peab olema samuti Valga valda registreeritud. Toetus vormistatakse Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuses, kuhu on vajalik esitada lapsevanema isikut tõendav dokument ja pangakonto number. Tõendid laste õppeasutustest õppimise kohta on vaja esitada juhul, kui laps õpib väljaspool Eestit. Avalduse (link blanketile) saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmete ja vajadusel koolitõenditega.

Esita e-taotlus

Matusetoetus

Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot. Matusetoetust makstakse Valga vallas elanud isiku matmise kuludeks sellele inimesele, kes võttis matmise kulud enda kanda. Sotsiaaltööteenistusele  tuleb esitada  avaldus (link  blanketile) koos vajalike andmetega. Dokumendid võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal posti teel. Valga vallas makstavale matusetoetusele on õigus juhul, kui surnu elukoht oli surmakuupäeva seisuga registreeritud Valga valla elanike registris.

Esita e-taotlus