Toetused

Tingimused teenuste ja toetuste taotlemiseks ning toetuste suurused on kogu vallas 2017. a. haldusreformi järel ühtlustatud. Toetused jaotatakse määramise tingimuste alusel kolmeks: sissetulekust mittesõltuvad toetused, täiendavad sotsiaaltoetused ja riiklik toimetulekutoetus.

Sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks nimetatakse neid, millele on õigus igal valla elanikul, sõltumata tema sissetulekute suurusest. Selliseid toetusi on Valga vallas neli: sünnitoetus, ranitsatoetus, kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus ning matusetoetus.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi on Valga valla elanikul võimalik taotleda materiaalse puuduse korral ning nende toetuse määramisel võetakse arvesse kõikide kooselavate pereliikmete sissetulekuid. Toetusele on õigus, kui perekonna esimese või ainukese liikme sissetulekud jäävad alla 350 euro ning iga järgneva perekonnaliikme sissetulekud jäävad alla 150 euro kolme viimase kuu keskmisena.

Täiendavat sotsiaaltoetust on võimalik taotleda: küttepuude ostuks, laste huvitegevuse kuludeks, lasteaiatasu hüvitamiseks, lapse ühistranspordikulude hüvitamiseks (kooli ja huvialaringi sõitudele), ravi ja hoolduskulude katteks, invaabivahendite (sh prillide) üürimise ja ostu hüvitamiseks, isikut tõendavate dokumentide taotlemisel riigilõivu hüvitamiseks. Info toetuste suuruse kohta on leitav siin:

Täiendava sotsiaaltoetuse määramise materiaalse puuduse korral otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik 10 tööpäeva jooksul. Toetuse määramisel lähtutakse järgnevatest toetuse ülemmääradest:
  1) küttematerjali ostu või küttepuude ülestöötamise kulude hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas pere kohta;
  2) lapse koolivälise huvitegevusega seotud kulude hüvitamiseks kuni 25 eurot kuus;
  3) lasteaiatasu hüvitamiseks kuni 50 eurot kuus;
  4) lapse ühistranspordikulude hüvitamiseks kooli ja huvialaringi sõidul kuni 50 eurot kuus;
  5) ravi- ja hoolduskuludeks (transport raviasutusse, retseptiravimid, visiidi- ja voodipäevatasud, raviteenused, põetus-hooldusvahendid) kuni 50 eurot kvartalis;
  6) invaabivahendi (sh prillid) üürimise ja ostu hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas;
  7) isikut tõendavate dokumentide riigilõivude hüvitamiseks kuni 30 eurot;
  8) erakorraline toetus õnnetusjuhtumi või ootamatute kulutuste korral (loodusõnnetus, tulekahju, vargus vms).

Taotluse täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks materiaalse puuduse korral võib üldjuhul esitada kord kvartalis ja hüvitatavate kulutuste korral, mis ületavad 10 eurot.

Lasteaiatasu hüvitise toetuse taotluse võib esitada üks kord kalendriaastas 25. augustiks ja toetus määratakse üldjuhul üheksaks kuuks (1. septembrist kuni 31. maini) ning toetuse arvestab lasteaiapidaja maha lapse lasteaiakoha kuutasust.

Erandite tegemise õigus on Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhatajal või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil.

E-keskkonnas toetuse taotlemise teine leht:

Lapse huvitegevuse kulu -> lapse koolivälise huvitegevuse kulu!

Riiklikule toimetulekutoetusele on 2021. aastal õigus perekonnal, kelle esimese liikme sissetulek kuus jääb alla 150 euro ja iga järgneva täisealise pereliikme sissetulek jääb alla 120 euro, iga alaealise pereliikme sissetulek alla 180 euro. Toimetulekutoetuse määramisel hüvitatakse perekonnale ka eluasemekulud Valga Vallavolikogu kehtestatud eluasemekulude piirmäärade alusel.

Kõiki toetusi on võimalik taotleda nii vallavalitsuses kui piirkonnakeskustes, esitades vastava taotluse sotsiaaltöö spetsialistile, kes otsustab toetuste määramise. Keerulisemate juhtumite puhul otsustab toetuse määramise vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.  Toetuste taotlusi on võimalik esitada ka elektroonselt ja digiallkirjastatult e-postile valga@valga.ee, taotluste vormid on leitavad Valga valla kodulehelt vastava toetusliigi Sissetulekust mittesõltuvad toetused, Täiendav sotsiaaltoetus, Riiklik toimetulekutoetus kirjelduse juurest.