Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia

Arengukava 2021-2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025 koostamise protsess

Valga valla arengukava protsessi uuendatud ajakava

Valga valla ettevõtjate ümarlaud 14.09.2020

Kohtumine Valgamaa Äriklubi liikmetega 7.09.2020

Valga valla arengukava seminar 24.08.2020

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid. Töörühmade liikmed leiad SIIT

Arengukava 2021-2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025 koostamine on alanud

Valga vallavalitsuse 5. veebruari 2020 korraldusega nr 26 on algatatud Valga valla arengukava 2035+ ja Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 koostamise protsess.

Lähtudes Valga Vallavalitsuse 16. jaanuar 2020 määrus nr 1 Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 1 lg 5 koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia eraldi dokumentidena.

Valga valla arengustrateegiate koostamise juhtrühm moodustati Vallavalitsuse 15. aprill 2020 korraldusega nr 124. Juhtrühma esimees on vallavanem Ester Karuse.

 Töögruppide juhid:

  1. Eelarve ja rahanduse valdkonna töögruppi juhib rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, annely.adrat@valga.ee;
  2. vallaruumi arendamise, vallamajanduse ja infrastruktuuri, looduskeskkonna, loodusressursside, energiamajanduse, ehituse, maakorralduse ja vallaplaneeringute töögruppi juhib asevallavanem Toomas Peterson, toomas.peterson@valga.ee;
  3. kehakultuuri, spordi, vaba aja ja rahvastiku tervise edendamise, valla arendusprojektide, ettevõtluse, turismi, mainekujunduse ja koostöösuhtluse töögruppi juhib asevallavanem Mati Kikkas, mati.kikkas@valga.ee;
  4. kultuuri, hariduse, huvihariduse ja noorsootöö ning kogukondade koostöö töögruppi juhib haridusspetsialist Ivi Tigane, ivi.tigane@valga.ee;
  5. sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja ennetustöö töögruppi juhib sotsiaalteenistuse juhataja Jüri Kõre, jyri.kore@valga.ee.

Valga Vallavolikogu esindajad on määratud arengustrateegiate koostamise juhtrühma Valga Vallavolikogu 2. märts 2018 otsusega nr 36.

Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi. Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Arengukava ja eelarvestrateegia elluviimiseks moodustatud juhtrühma ülesandeks on protsessi juhtimine, töörühmade poolt arengukava muutmiseks laekunud ettepanekute analüüsimine ning ettepanekute arengukavasse ja eelarvestrateegiasse lisamine vastavalt Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korrale.

2020. a tegevuste ajakava ja vastutajad:

Aprill, mai, juuni

Kehtiva arengukava täitmise analüüs ja hallatavate asutuste ja valla äriühingute investeeringute esitamine

Töörühmade juhid

mai

kohtumised vallaelanikega piirkondades *

juhtrühma juht

mai–juuni

arengukava valdkondlike töörühmade kooskäimine

töörühmade juhid

juuli–august

arengukava ja eelarvestrateegia viimistlemine ja kokku kirjutamine

juhtrühma juht, konsultant

august

arengukava I lugemine

vallavolikogu

 

arengukava avalikustamine

juhtrühma juht ja vallavalitsus

september

arengukava II lugemine

vallavolikogu

oktoober

arengukava vastuvõtmine

vallavolikogu

*Seoses eriolukorra kehtestamisega on avalikud kohtumised ära jäänud.

Arengukava koostamise protsessi on kaasatud Tartu Ülikooli tudengid, juhendaja Garri Raagmaa (Garri.raagmaa@ut.ee).

Kaasamine: Arengukava koostamisest võtavad osa valla elanikud, vallas tegutsevad juriidilised isikud, valla ametnikud ja ametiasutuse spetsialistid, hallatavate asutuste juhid, töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. Toimuvad arutelud valdkondlikes töögruppides, volikogu komisjonides, volikogus; avalikud arutelukoosolekud piirkondades; ideekorje; visiooniseminar koos töötubadega. Arengukava saadetakse vallavalitsuse poolt avalikule väljapanekule, toimub avalik arutelu, mille raames saavad kõik asjast huvitatud ettepanekuid esitada.

Arengukava ja eelarvestrateegia projektid avalikustatakse Valga kodulehel.

Lisainfo: Mare Raid, ettevõtluse- ja arenguspetsialist, telefon 5349 8683, mare.raid@valga.ee

 

Kehtiv arengukava

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uus redaktsioon kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 13. detsembril 2019. Lae kehtiv arengukava alla siit. 

Valga Vallavalitsuse 29. novembri 2019 erakorralisel istungil suunati määruse eelnõu „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023" Valga Vallavolikogu 13. detsembri istungile kinnitamiseks. Eelnõu on leitav SIIT   Lisa (Valga valla profiil 28.09.18. seisuga). 

Arengukava elluviimiseks moodustatud juhtrühma koosolek toimus 26. novembril 2019 kell 13 Valga Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis. Juhtrühm analüüsis laekunud ettepanekuid ja esitas vallavalitsusele.
Juhtrühma koosoleku allkirjaleht. Laekunud ettepanekud koos juhtrühma ja Vallavalitsuse otsustega

Avalikule väljapanekule järgnes 20.11.2019 kell 13.00 Valga Raekoja (Kesk tn 11) 1. korruse saalis Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik arutelu. Arutelust olid oodatud osa võtma kõik huvilised: asutuste-organisatsioonide esindajad, huvigruppide esindajad, ettevõtjad, vallakodanikud jt. Osales 12 inimest. Osalejate allkirjaleht on siin.

Avalik väljapanek toimus 2. 11-17.11. 2019. Sel ajavahemikul oli kõigil huvilistel võimalik dokumendiga tutvuda ning esitada soovi korral täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekute esitamise vormi leiad SIIT.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 uue redaktsiooni dokumendid:
Muudatustega_Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Lisa 1. Valga valla profiil. 28.09.18 seisuga

1. oktoobriks 2019 laekunud ettepanekud viidi kehtivasse arengukavasse sisse, kaasajastati  eelarvestrateegia. Valminud eelnõu tööversiooni tutvustati Valga vallavolikogu komisjonides.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise käigus toimusid septembrikuus vestlused valdkondade ja teenistuste juhtidega saamaks tagasisidet arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise kohta ning tegevuste ajakohastamiseks. Alates 10. septembrist 2019 toimus avalik ettepanekute korje Valga valla veebilehel, mille käigus oli kõigil võimalik dokumendile oma muudatus- ja parandusettepanekud esitada. Vastav üleskutse avaldati ka infolehes Valga Teataja.

Lisainfo: Mare Raid, Valga vallavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist
tel. 53 498 683, mare.raid@valga.ee

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. aastateks kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 26. oktoobril 2018. Lae kehtiv arengukava alla.

 

Valga valla arengukava koostamine

Juba 2018. aasta algusest peale oli vallavalitsuses oluliseks tööks valla uus arengukava. Selle koostamise ja täitmise nõue tuleneb seadusest ja arengukavas sõnastatud eesmärgid ning tegevused on aluseks erinevatele projektidele. Arengukava peamine eesmärk on aga valla jätkusuutlikkuse tagamine ja elanike rahulolu, et vallarahval oleks ühtviisi hea elu nii maal kui linnas.

Igal Valga vallaks liitunud omavalitsusel oli 2018. aasta alguse seisuga olemas kehtiv arengukava. Uue ühise dokumendi koostamine algas seniste plaanide läbivaatamisega, et ära märkida kõigi piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja tegevused ning koos asjaosalistega hinnata nende jätkuvat tähtsust. Oluline on tagada, et varasemalt planeeritud tegevused erinevates piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades. Valga valla arengukava koostamiseks moodustati juhtrühm, mille ülesandeks on olulisemate otsuste tegemine. Juhtrühm vastutab ka arengukava elluviimise ja selles vajalike muudatuste tegemise eest. Loodud meeskonda kuuluvad nii volikogu kui vallavalitsuse liikmed, samuti teenistuste juhid, vallasekretär ning ettevõtjate esindaja. Tööd juhib vallavanem Margus Lepik.

03.05.2018 toimus Valga Vallavalitsuse töötajate arengupäev, kus arutati selle üle, millised on valla olulisemad väärtused, lahendamist vajavad probleemid ja olulised tegevused lähitulevikuks ning kuidas kaasata vallaelanikke tuleviku otsustamisel kaasa rääkima. Loe kohtumise kokkuvõtet.

10.05.2018 leidis aset arengukava juhtrühma koosolek Valga Spordihallis, kus planeeriti arengukava koostamise protsessi, ülesandeid, tähtaegu ning arutati arengukava olulisemaid teemasid. Loe protokolli. 

16.05.-30.05.2018 viidi läbi arengukava avalik ideekorje internetis, milles osalejad kaardistasid olulisemaid väärtusi ning probleeme, samuti tegid ettepanekuid arengusuundadeks. Kokkuvõte ideekorjest leiad siit.

31.05.2018 korraldati arenguseminarid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kus toimus valla olukorra kaardistamiseks ning arengu ideede leidmiseks teemarümade arutelu, milles osalesid erinevate valdkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad, ettevõtjad ning aktiivsed vallaelanikud. Seminaride kokkuvõte.

5.06.2018 toimus arengukava juhtrühma koosolek Valga raudteejaamas, kus vaadati üle arenguseminaride tagasiside ning ideekorje tulemused. Lae alla koosoleku protokoll.

19.06.2018 peeti avalik visiooniseminar Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kuhu olid oodatud kaasa mõtlema kõik huvilised, et arutada valla tuleviku teemadel. Visiooniseminari kokkuvõte.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. eelnõu valmis 18. septembriks 2018. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldab omavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Selle aja sees on elanikel võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid dokumendi sisu osas. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks oktoobris 2018.