Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 uus redaktsioon kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 13. detsembril 2019. Lae kehtiv arengukava alla siit. 

Valga Vallavalitsuse 29. novembri 2019 erakorralisel istungil suunati määruse eelnõu „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023" Valga Vallavolikogu 13. detsembri istungile kinnitamiseks. Eelnõu on leitav SIIT   Lisa (Valga valla profiil 28.09.18. seisuga). 

Arengukava elluviimiseks moodustatud juhtrühma koosolek toimus 26. novembril 2019 kell 13 Valga Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis. Juhtrühm analüüsis laekunud ettepanekuid ja esitas vallavalitsusele.
Juhtrühma koosoleku allkirjaleht. Laekunud ettepanekud koos juhtrühma ja Vallavalitsuse otsustega

Avalikule väljapanekule järgnes 20.11.2019 kell 13.00 Valga Raekoja (Kesk tn 11) 1. korruse saalis Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõu avalik arutelu. Arutelust olid oodatud osa võtma kõik huvilised: asutuste-organisatsioonide esindajad, huvigruppide esindajad, ettevõtjad, vallakodanikud jt. Osales 12 inimest. Osalejate allkirjaleht on siin.

Avalik väljapanek toimus 2. 11-17.11. 2019. Sel ajavahemikul oli kõigil huvilistel võimalik dokumendiga tutvuda ning esitada soovi korral täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekute esitamise vormi leiad SIIT.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023 uue redaktsiooni dokumendid:
Muudatustega_Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Lisa 1. Valga valla profiil. 28.09.18 seisuga

1. oktoobriks 2019 laekunud ettepanekud viidi kehtivasse arengukavasse sisse, kaasajastati  eelarvestrateegia. Valminud eelnõu tööversiooni tutvustati Valga vallavolikogu komisjonides.

Valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise käigus toimusid septembrikuus vestlused valdkondade ja teenistuste juhtidega saamaks tagasisidet arengukavas püstitatud eesmärkide täitmise kohta ning tegevuste ajakohastamiseks. Alates 10. septembrist 2019 toimus avalik ettepanekute korje Valga valla veebilehel, mille käigus oli kõigil võimalik dokumendile oma muudatus- ja parandusettepanekud esitada. Vastav üleskutse avaldati ka infolehes Valga Teataja.

Lisainfo:
Mare Raid, Valga vallavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist
tel. 53 498 683, mare.raid@valga.ee
www.valga.ee

 

 

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. aastateks kinnitati Valga Vallavolikogu otsusega 26. oktoobril 2018. Lae kehtiv arengukava alla.

Valga valla arengukava koostamine

Juba 2018. aasta algusest peale oli vallavalitsuses oluliseks tööks valla uus arengukava. Selle koostamise ja täitmise nõue tuleneb seadusest ja arengukavas sõnastatud eesmärgid ning tegevused on aluseks erinevatele projektidele. Arengukava peamine eesmärk on aga valla jätkusuutlikkuse tagamine ja elanike rahulolu, et vallarahval oleks ühtviisi hea elu nii maal kui linnas.

Igal Valga vallaks liitunud omavalitsusel oli 2018. aasta alguse seisuga olemas kehtiv arengukava. Uue ühise dokumendi koostamine algas seniste plaanide läbivaatamisega, et ära märkida kõigi piirkondade veel täide viimata eesmärgid ja tegevused ning koos asjaosalistega hinnata nende jätkuvat tähtsust. Oluline on tagada, et varasemalt planeeritud tegevused erinevates piirkondades leiaks oma koha ka uue arengukava ridades. Valga valla arengukava koostamiseks moodustati juhtrühm, mille ülesandeks on olulisemate otsuste tegemine. Juhtrühm vastutab ka arengukava elluviimise ja selles vajalike muudatuste tegemise eest. Loodud meeskonda kuuluvad nii volikogu kui vallavalitsuse liikmed, samuti teenistuste juhid, vallasekretär ning ettevõtjate esindaja. Tööd juhib vallavanem Margus Lepik.

03.05.2018 toimus Valga Vallavalitsuse töötajate arengupäev, kus arutati selle üle, millised on valla olulisemad väärtused, lahendamist vajavad probleemid ja olulised tegevused lähitulevikuks ning kuidas kaasata vallaelanikke tuleviku otsustamisel kaasa rääkima. Loe kohtumise kokkuvõtet.

10.05.2018 leidis aset arengukava juhtrühma koosolek Valga Spordihallis, kus planeeriti arengukava koostamise protsessi, ülesandeid, tähtaegu ning arutati arengukava olulisemaid teemasid. Loe protokolli. 

16.05.-30.05.2018 viidi läbi arengukava avalik ideekorje internetis, milles osalejad kaardistasid olulisemaid väärtusi ning probleeme, samuti tegid ettepanekuid arengusuundadeks. Kokkuvõte ideekorjest leiad siit.

31.05.2018 korraldati arenguseminarid Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kus toimus valla olukorra kaardistamiseks ning arengu ideede leidmiseks teemarümade arutelu, milles osalesid erinevate valdkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad, ettevõtjad ning aktiivsed vallaelanikud. Seminaride kokkuvõte.

5.06.2018 toimus arengukava juhtrühma koosolek Valga raudteejaamas, kus vaadati üle arenguseminaride tagasiside ning ideekorje tulemused. Lae alla koosoleku protokoll.

19.06.2018 peeti avalik visiooniseminar Kultuuri- ja Huvialakeskuses, kuhu olid oodatud kaasa mõtlema kõik huvilised, et arutada valla tuleviku teemadel. Visiooniseminari kokkuvõte.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023. eelnõu valmis 18. septembriks 2018. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele avaldab omavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Selle aja sees on elanikel võimalik anda tagasisidet ja teha ettepanekuid dokumendi sisu osas. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks oktoobris 2018.