Valga valla üldplaneering

19.02.24

Valga valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Valga Vallavolikogu 28.09.2018. a otsusega nr 74 algatati Valga valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatatud planeeringu peamine eesmärk on kogu Valga valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine. Valga valla piirkondade sidumine ühtselt toimivaks keskkonnaks, mis tagab elu võimalikkuse ja looduskeskkonna tasakaalustatud püsimise kõigis valla osades ning moodustaks terviklikult toimiva elu-, majandus-, loodus- ja kultuurilise keskkonna süsteemi.

Avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte

Kohalik omavalitsus peab tagama planeerimismenetluse avalikkuse. Teave planeerimismenetluse ja planeeringu kohta peab olema kõigile tasuta kättesaadav. Valga Vallavalitsus teavitab avalikkust Valga valla üldplaneeringu menetlusetappidest ja korraldab planeeringu koostamise käigus planeeringu tutvustamiseks avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid. Eesmärk on tagada piisav kaasatus. Üldplaneeringuga seonduvad teated avaldatakse Valga valla kodulehel, ajalehtedes Lõuna-Eesti Postimees ja Valga Teataja.

Üldplaneeringu koostamisse on kaasatud ja koostööd on asutud tegema järgmiste asutuste ja isikutega:

Kaasatud osapooled

Igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja sellel ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Isik, kes soovib olla kaasatud planeerimismenetlusse, teatab Valga Vallavalitsusele oma kontaktandmed ja teadete edastamise viisi (kirjapost või e-post).

Valga valla üldplaneeringu algataja ja kehtestaja:

Valga Vallavolikogu (Kesk tn 11, Valga, 68204, Valgamaa)

e-post: volikogu@volikogu.valga.ee, telefon: 766 1553

Valga valla üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja:

Valga Vallavalitsus (Puiestee tn 8, Valga, 68204, Valgamaa)

e-post: valga@valga.ee, telefon: 766 9900

Valga valla üldplaneeringu koostamine Valga Vallavalitsuses on korraldatud ehitus- ja planeerimisteenistuse kaudu. Planeeringu koostamine ja korraldamine on seatud planeeringute juhtivspetsialisti, vallaarhitekti ja keskkonnaspetsialisti ülesandeks.

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

e-post: lenna.hingla@valga.ee

telefon: 5860 1234

Angeelika Saaron

vallaarhitekt

e-post: Angeelika.Saaron@valga.ee

telefon: 5353 0588

Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Valminud on Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Dokumendi valmimisel tehti koostööd ametkondadega ja kaasatud isikutega. Esitatud ettepanekud avaldatakse koondtabelis.(vt Koondtabel)

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Lisa 1

Lisa 2

Vaata kaardirakendusi

Valga vald üldplaneering
Lähteseisukohad
Ideekorje rakendus
Ideekorje rakenduse kaart

Valga linna üldplaneering

Valga linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Valga Linnavolikogu 29.04.2016. a otsusega nr 111 algatati Valga linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Valga linna üldplaneeringust peab saama kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks ning elanikkonna vähenemise pidurdamiseks. Koostatava Valga linna üldplaneeringu eesmärk on kohandada elanikkonna kahanemise tingimustes Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega kesklinna taaselustamisele, elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade taaskasutamisele. Linnaruumi planeerimisel on vaja ka rohkem tähtsustada ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi, arvestada vananeva elanikkonna vajadustega ning suunata linna arengut linna tihendamisele ning koondumisele. Eesmärgiks on ka soodustada ressurssi (sh energia) säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva ehitatud keskkonna tihendamist või taaskasutusele võtmist, olemasoleva taristu kasutamist uute hoonestamata alade kasutusele võtmise asemel. Valga linna üldplaneering koostatakse kogu Valga linna territooriumile arengu põhimõtete kokkuleppimiseks ja ruumilise arengu suundumuste määramiseks. Seejuures peetakse silmas ruumilisi ja funktsionaalseid seoseid ka Valka linnaga.

Valga linna üldplaneeringu koostamine

Valga linna üldplaneeringu algataja ja kehtestaja:

Valga Vallavolikogu (Kesk tn 11, Valga, 68204, Valgamaa)

e-post: volikogu@volikogu.valga.ee, telefon: 766 1553

Valga linna üldplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja:

Valga Vallavalitsus (Puiestee tn 8, Valga, 68204, Valgamaa)

e-post: valga@valga.ee, telefon: 766 9900

Valga linna üldplaneeringu koostamine Valga Vallavalitsuses on korraldatud ehitus- ja planeerimisteenistuse kaudu. Planeeringu koostamine ja korraldamine on seatud planeeringute juhtivspetsialisti, vallaarhitekti ja keskkonnaspetsialisti ülesandeks.

Lenna Hingla

planeeringute juhtivspetsialist

e-post: lenna.hingla@valga.ee

telefon: 5860 1234

Angeelika Saaron

vallaarhitekt

e-post: Angeelika.Saaron@valga.ee

telefon: 5353 0588


Koostöö ja kaasamine üldplaneeringu koostamisel

Valga linna üldplaneeringu koostamisel on asutud koostööd tegema ja menetlusse on kaasatud järgmised asutused ja isikud:

Kaasatud osapooled

Iga isik või asutus, kellel on võib olla huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, võib avaldada soovi olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse. Selleks tuleb Valga Vallavalitsust soovist teavitada, lisades juurde teadete edastamise viisi (kirjaga või e-kirjaga) ja selleks vajalikud kontaktandmed.

Valga linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Valga linna üldplaneeringu 2030+ lähteseisukohad

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Asjaomaste asutuste ettepanekud lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele

Stsenaariumid Valga linna üldplaneeringu koostamiseks

Üldplaneeringu koostamiseks koostati ja visualiseeriti linnaruumi arengu stsenaariumid. Stsenaariumitega kirjeldatakse Valga linna arenguvõimalusi mis põhinevad peamiselt rahvastiku ja elamufondi statistilistel andmetel ja nende andmete põhjal tehtud prognoosidel. Valga Linnavolikogu valis 11.04.2017. istungil üldplaneeringu koostamiseks välja stsenaarium 2 – linnaruumi kohandamine kahanemise tingimustele.

Valga linna üldplaneeringu 2030+ stsenaariumid

Stsenaariumite võrdlustabel (koostaja Alkranel OÜ)

Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud

Valga linna üldplaneeringu muinsuskaitseala hoonete uuring ja muinsuskaitse eritingimused

Uuringu on koostanud Kristo Kooskora, Joonis OÜ (www.issuu.com/joonis, joonis@joonis.eu)

Uuringu aruanne on kooskõlastatud Muinsuskaitseameti poolt 26.06.2019 (kooskõlastuse nr 35414)

Muinsuskaitse eritingimuste kaardirakendus

Angeelika Saaron