Valga valla kehtivad üldplaneeringud

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14 lõikele 44 kehtivad haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati. Kuni Valga valla üldplaneeringu koostamiseni kehtivad valla territooriumil Valga linna ning Taheva, Karula, Tõlliste ja Õru valdade üldplaneeringud. 

Valga vallavolikogu otsus 25.05.2018 "Valga valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine".

Valga valla üldplaneeringute ülevaatamine (vaata analüüs)

Tõlliste valla üldplaneering

Tõlliste Vallavolikogu 17.06.2006. a määrusega nr 9 kehtestati Tõlliste valla üldplaneering

Tõlliste valla üldplaneering kehtib 20.07.2006. a

Tõlliste valla üldplaneeringu koostamise korraldaja on olnud Tõlliste Vallavalitsus. Üldplaneeringu on koostanud OÜ Teadmised ja Lahendused, planeerija Henri Paves. Tõlliste valla üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on olnud Tõlliste Vallavolikogu.

Üldplaneeringu seletuskiri

Planeeringu joonised:

Tõlliste valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Õru valla üldplaneering

Õru Vallavolikogu 14.07.2006. a määrusega nr 6 kehtestati Õru valla üldplaneering

Õru valla üldplaneering kehtib 19.07.2006. a

Õru valla üldplaneeringu koostamise korraldaja on olnud Õru Vallavalitsus. Üldplaneeringu on koostanud OÜ Teadmised ja Lahendused, planeerija Henri Paves. Õru valla üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on olnud Õru Vallavolikogu.

Üldplaneeringu seletuskiri

Planeeringu joonised:

Õru valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Taheva valla üldplaneering

Taheva Vallavolikogu 30.05.2008. a määrusega nr 10 kehtestati Taheva valla üldplaneering. 

Taheva valla üldplaneering kehtib 02.06.2008. a

Taheva valla üldplaneeringu koostamise korraldaja on olnud Taheva Vallavalitsus. Üldplaneering on koostatud koostöös sihtasutusega Valgamaa Arenguagentuur. Üldplaneeringu koostas planeerija Henri Paves. Taheva valla üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on olnud Taheva Vallavolikogu. Taheva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi ekspertgrupp Arvo Järveti juhtimisel.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu joonised: 

Taheva valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused:

Karula valla üldplaneering

Karula Vallavolikogu 25.04.2008. a määrusega nr 6 kehtestati Karula valla üldplaneering ( vaata riigiteatajast).

Karula valla üldplaneering kehtib 01.05.2008. a

Karula valla üldplaneeringu koostamise korraldaja on olnud Karula Vallavalitsus. Üldplaneering on koostatud koostöös sihtasutusega Valgamaa Arenguagentuur. Üldplaneeringu koostas planeerija Henri Paves. Karula valla üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on olnud Karula Vallavolikogu.

Üldplaneeringu seletuskiri

Planeeringu joonised:

Üldplaneeringut muutev detailplaneering

  • Karula vallas Väike-Tsäksi I, Väike-Tsäksi II, Liivavälja ja Liivapõllu kinnistute detailplaneering.

Karula valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Valga linna üldplaneering

Valga Linnavolikogu 25.05.2007.a. määrusega nr 6 kehtestati Valga linna üldplaneering. Koos planeeringuga koostati ka üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on keskkonnaministri poolt saanud heakskiidu 2.mail.

Valga linna üldplaneering kehtib 1. juunist 2007.

Valga linna üldplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise korraldaja on Valga Linnavalitsus, koostaja on Tinter Projekt OÜ (projektijuht Peep Moorast, e-post: p.moorast@tinterprojekt.ee, keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert Arvo Järvet, e-post: ajarvet@ut.ee) ning algataja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu.

Graafiline osa

 

Üldplaneeringu lisadokumendid

Valga linna üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne

 

Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused: 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 211